Tài liệu

Cảm ơn quý khách hàng! Đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi.
Trên đây là tài liệu và danh sách API do chúng tôi cung cấp để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng.


Hướng dẫn

  • Lediun

  • EmsBlue

Email API giúp bạn thực hiện gửi và tương tác với người đăng ký một cách đơn giản và hiệu quả. Tài liệu còn mô tả chi tiết cách sử dụng và các yêu cầu cần có khi sử dụng Email API.


Tính năng

  • Gửi đa dạng các tin nhắn cho người dùng qua email, bao gồm văn bản, hình ảnh,...
  • Áp dụng cho tài khoản trả phí và miễn phí.
  • Sử dụng cho dịch vụ EmsBlue

Bạn có thể gửi đa dạng email đến với tất cả người dùng sử dụng email trên toàn thế giới qua EmsBlue, bao gồm văn bản, hình ảnh,...

Danh sách version

  • Tài liệu V2

  • Tài liệu V3

API giao diện là một API hỗ trợ quý khách hàng có thể thực hiện tích hợp tạo mã giao diện ngay trên hệ thống của quý khách hàng.

Thứ tự Tên biến Bắt buộc Kiểu dữ liệu Giải thích

Cấu trúc body

End Point https://www.emsblue.net/api/template/v1.json
1 email string Đây là email đăng ký tài khoản của quý khách.
2 APIkey string API Key của quý khách.
Để lấy thông tin API quý khách truy cập tại đây.
3 content string Nội dung email.
Nội dung cần chuyển đổi sang base64.
4 name Không string Tên định danh giao diện.

Dữ liệu trả về

1 error_code string Mã lỗi.
2 description string Mô tả lỗi.
3 template_id string ID giao diện email.

Dưới đây là ví dụ để tạo một giao diện email qua API Template.

API tạo quảng cáo là một API hỗ trợ quý khách hàng có thể thực hiện tích hợp tạo quảng cáo ngay trên hệ thống của quý khách hàng.

Thứ tự Tên biến Bắt buộc Kiểu dữ liệu Giải thích

Cấu trúc body

End Point https://www.emsblue.net/api/ads/v1.json
1 email string Đây là email đăng ký tài khoản của quý khách.
2 APIkey string API Key của quý khách.
Để lấy thông tin API quý khách truy cập tại đây
3 name string Tên định danh quảng cáo.
4 type Không string Kiểu quảng cáo.
Giá trị mặc định 0.
  • 0: Là văn bản.
  • 1: Là hình ảnh.
5 image_link string Đường dẫn ảnh.
Bắt buộc khi type Có giá trị là 1
6 url string Địa chỉ đích.
7 width Không string Kích thước của quảng cáo.
Mặc định là 728x90
Danh sách kích thước quảng cáo

Dữ liệu trả về

1 error_code string Mã lỗi
2 description string Mô tả lỗi

Dưới đây là ví dụ để tạo quảng cáo qua API Ads


Danh sách kích thước quảng cáo

Thứ tự Kích thước
1 728x90
2 468x60
3 336x280
4 320x100
5 300x250
6 250x250
7 160x600
8 120x600
9 1200x628

Danh sách lỗi

TT Mã lỗi Mô tả
1 00 Thành công
2 01 Thiếu API Key
3 02 Kiểu dữ liệu không đúng
4 03 Thiếu email đăng nhập
5 04 Thất bại
6 05 Thiếu dữ liệu
7 06 API Key không đúng
8 07 Xảy ra lỗi do hệ thống
9 08 Địa chỉ email không đúng định dạng
10 09 Thiếu thông tin authorization
11 10 Thông tin tài khoản không đúng
12 11 Định dạng nội dung không đúng.
13 320 Số lượt call API đã đạt giới hạn.
14 110 Thiếu thông tin người nhận
15 115 Thiếu thông tin địa chỉ email người nhận thông điệp
16 120 Thiếu thông tin người gửi thông điệp
17 121 Thiếu thông tin địa chỉ email người gửi
18 122 Địa chỉ email người gửi chưa được xác thực
19 125 Số lượng email được gửi trong giới hạn gói đã hết
20 126 Tài khoản không được sử dụng chức năng.
21 128 Số lượng email đặt giới hạn
22 129 Thiếu thông tin chủ đề thông điệp muốn gửi
23 130 Thiếu thông tin nội dung thông điệp muốn gửi
24 131 Thiếu thể loại của nội dung thông điệp
25 132 Thể loại của nội dung thông điệp không được hỗ trợ
26 135 Giao diện không tồn tại
27 210 Thiếu thông tin tên định danh của quảng cáo
28 220 Thiếu thông tin đường dẫn ảnh của quảng cáo.
29 230 Thiếu thông tin đường dẫn đích của quảng cáo
30 260 Đường dẫn không đúng định dạng
31 265 Tín dụng không đủ